Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

    

Forretningsbetingelser

BeeSite CMS er udviklet af BeeSite ApS, som via systemløsninger leverer mulighed for publikation af internetbaserede sider, og systemløsninger til online booking og bestilling via internettet. Vi har såvel juridiske som etiske regler, som skal overholdes i forbindelse med disse services.
I tilfælde af misbrug af vores generelle politik, forbeholder vi os den ret at suspendere eller opsige en kundes service som er leveret af os.

Vores generelle politik er specificeret herunder.

Abonnementer
Abonnementer faktureres forud kvartårligt, med mindre andet er aftalt og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Skriftlige opsigelser er KUN gyldige med kvittering fra BeeSite ApS om accept, det er kundens ansvar at opbevare sådan en kvittering ved evt. tvister.

Ønsker BeeSite ApS at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel. Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan BeeSite ApS uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra BeeSite ApS fremsendes og effektueres.

Ønsker BeeSite ApS at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

BeeSite ApS er i ethvert henseende suveræn i definitionen af ordet misbrug. Forudbetalt abonnement refunderes ikke. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. BeeSite ApS er ikke forpligtet til at gemme en kopi af kundens hjemmeside efter fjernelse af hjemmesiden fra serverne.

Betaling
Abonnementer faktureres forud kvartårligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Manglende betaling af abonnement vil føre til lukning af kundens web/mail-hotel samt eventuelle systemløsninger, herunder CMS, booking og bestillingssystemer.

Genåbning kan kun finde sted ved betaling af udestående beløb samt et genåbningsgebyr. Der betales stadig abonnement i den periode, hvor abonnementer er lukket.

Rykkergebyrer faktureres efter renteloven og krediteres ikke. BeeSite ApS er berettiget til at ophæve og fjerne/suspendere kundens hjemmeside fra servere, såfremt kunden ikke rettidigt har betalt abonnent hos BeeSite ApS. Kunden ikke rettidigt har betalt det årlige registreringsgebyr for domænenavnet til DK-Hostmaster. Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser.

Brug og indhold af webhotel
Hensigten med BeeSite CMS og vores webhoteller, er ikke at fungere som en ekstern harddisk, for lagring af datafiler som zip, rar, mp3, jpg, video-sekvenser og lign., men som en fremvisnings / butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.

BeeSite ApS tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning (E-handelsret). BeeSite ApS tillader ikke ekstrem pornografisk, racistisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes i vores løsninger.

Der er normalt fri trafik, dog kan misbrug af dette medføre eksklusion. BeeSite ApS er i ethvert henseende suveræn i definitionen af ordet fri trafik og misbrug. Det forudsættes at regler om diskplads og trafik overholdes. Såfremt kundens forhold medfører forstyrrelse eller væsentlig nedsættelse af kapaciteten eller hastigheden på en server, er BeeSite ApS berettiget til uden varsel at fjerne eller suspendere kundens hjemmeside.

Lovgivning, backup og spam
Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det lagrede materiale følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

BeeSite ApS er ikke forpligtet til at foretage backup af webhotel og data. BeeSite ApS kan benyttes via forskellige internetudbydere, til hosting af webløsninger. Hvordan de forskellige udbydere foretager backup, og i hvilket omfang der foretages backup, variere fra udbyder til udbyder.

De fleste udbydere foretager ugentligt eller dagligt backup, som typisk dækker perioder på 1-3 måneder - det vil derfor som oftest være muligt at genskabe data. I tilfælde af at kunden anmoder BeeSite ApS om assistance til genetablering af kundens data faktureres 795,- pr. påbegyndt time eksklusiv moms.

Det er derfor kundens eget ansvar at have en kopi gemt af indholdet af sit webhotel i tilfælde af systemnedbrud. 

BeeSite ApS fralægger sig et hvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, tekniske problemer, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold.

BeeSite ApS har ikke konkret kendskab til kunders informationer som er lagret på web-serverne. Kunden har det fulde ansvar i den forbindelse.

Domæneregistrering
Ved domænebestilling erklærer køber sig indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod markedsføringsloven, ophavsretsloven, aftaleloven eller nogle af de danske love.

Domæner registreres efter først til mølle princippet og BeeSite ApS kan derfor ikke gøres ansvarlig, hvis domænet er registreret til tredjemand. BeeSite ApS tilstræber at igangsætte registrerings- og flytningsprocessen, så snart det aftalte registrerings/flytningsgebyr er modtaget.

BeeSite ApS fralægger sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at registrering på grund af ekspeditionsfejl eller lignende ikke er sket med tilstrækkelig hurtighed eller slet ikke er sket.

Efter BeeSite ApS har indsendt et .dk-domæne til registrering, vil domænet ikke være brugbart før DK-Hostmaster har modtaget en godkendelse fra registranten. DK-Hostmaster sender en registerudskrift pr. brev som indeholder DK handle og pinkode til registranten.

Registranten bliver bedt om at aktivere sit domænenavn via DK-Hostmasters hjemmeside. Hvis ikke et domænenavn bliver aktiveret inden 2 måneder, udsender DK-Hostmaster et varsel pr. brev til registranten. I brevet gives 1 måneds frist til aktivering af domænet. Efter fristens udløb slettes domænet uden yderligere varsel. Ved flytning .dk-domæner skal DK-Hostmaster have registreret gyldige e-mailadresser for domænets registrant og/eller fuldmægtige kontakt før domænet kan flyttes. Det er kundens ansvar at de e-mailadresser DK-Hostmaster har registreret på domænet altid er korrekte. Findes disse e-mailadresser ikke, eller er de ikke korrekte skal DK-Hostmaster kontaktes.

Fejl og mangler
Ved Kundens rapportering af fejl eller mangler, vil BeeSite ApS hurtigst muligt søge at afhjælpe disse inden for det normale standard servicetidsrum. Fejlretning sker uden beregning med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for BeeSite ApS kontrol og/eller ansvar. I så fald forbeholder BeeSite ApS sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

Priser
Alle priser er, med mindre andet er angivet, i danske kroner eksklusiv moms. I priserne er inkluderet en eventuel skat og told samt øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter. Ved en eventuel ændring af de indeholdte afgifter vil priserne blive reguleret med den økonomiske nettokonsekvens heraf, ligesom BeeSite ApS forbeholder sig ret til at regulere priserne i henhold til andre afgifter pålagt ved lovgivning.

Erstatningsansvar
BeeSite ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af BeeSite ApS eller nogen, som BeeSite ApS har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

BeeSite ApS er uden ansvar for tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internet, tab af informationer m.v. eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af BeeSite ApS eller BeeSite ApS medarbejdere.

I øvrigt er BeeSite ApS ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Brugerne har selv ansvaret for rigtigheden og egnetheden af den information, som overføres, og for de resultater som opnås i den forbindelse.

BeeSite ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af det offentlige Internet/telenet og Internet tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre BeeSite ApS har forsømt at begrænse ulemperne herved.

BeeSite ApS er endvidere uden ansvar for følgerne af en afbrydelse af adgangen til Internet på grund af manglende betaling.

Force majeure
BeeSite ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot, brand, røgskade, lynnedslag, eksplosion, vandskade, hærværk eller blokade. Dette gælder selv om BeeSite ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af BeeSite ApS funktioner.

Opsigelse
Opsigelse af aftale skal ske skriftligt fra såvel BeeSite ApS som kundens side, med et varsel på 3 måneder. Skriftlige opsigelser er KUN gyldige med kvittering fra BeeSite ApS om accept, det er kundens ansvar at opbevare sådan en kvittering ved evt. tvister.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis kunden ikke har noget økonomisk mellemværende med BeeSite ApS. Manglende betaling er ikke gyldig som opsigelse.

NB: Ikke betalte fakturaer sendes til retslig inkasso.